• Etický kódex pedagogického zamestnanca

   • Etický kódex je záväznou normou správania sa zamestnanca Materskej školy na Ružovej ul.7 v Stupave, ktorý je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku so zákonnými zástupcami, občanmi, právnickými osobami, deťmi. Spracovaný pre vnútorné potreby materskej školy, v zmysle zákona č. 138/2019.

    Preambula

    Učiteľ je kvalifikovaný, vzdelaný, profesionálny pedagogický pracovník, ktorý sa zaoberá výchovou a vzdelávaním detí. Poslaním učiteľa je chrániť najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť človeka a slobodu na ceste za vzdelaním v duchu demokratických princípov. Učiteľ vytvára v škole takú atmosféru, aby dieťa bolo šťastné, spokojné a rado sa vzdelávalo.
    Zmyslom činnosti učiteľa je to, aby dieťaťu vytvoril podmienky na optimálny rozvoj celej jeho osobnosti.

    Etický kódex nie je návodom, ako sa má učiteľ správať alebo ako má učiť. Je to skôr východisko, z ktorého môže učiteľ vychádzať, text v ktorom môže hľadať odpovede na svoje otázky.

    Osobnosť pedagóga má nezastupiteľné miesto vo výchovno – vzdelávacom procese. Učiteľ, ktorý je aktívny a nadchnutý pre správnu vec, dokáže ľahšie preniesť svoje nadšenie aj na deti
    či dokonca kolegov. Dobrým učiteľom sa môže stať len na základe sebakritiky, zhodnotenia seba a svojej pedagogickej práce. Tento kódex mu v tomto zložitom procese môže pomôcť a ukázať cestu.

    Poslanie a morálka učiteľa

    1. Poslaním učiteľa je vychovávať, vzdelávať, podieľať sa na formovaní osobnostných kvalít dieťaťa, učiť ich dôvere a úcte k človeku, schopnosti vážiť si slobodu, prijímať zodpovednosť a byť spravodlivým.
    2. Svojím konaním, správaním a odbornou činnosťou prispievať ku kultúre medziľudských vzťahov, k podpore morálnych spoločenských hodnôt a tradícií.
    3. Morálnou povinnosťou učiteľa je v súlade s rešpektovaním názorovej plurality, demokracie a spoločenskej prospešnosti kriticky hodnotiť a eliminovať akékoľvek diskriminačné praktiky.
    4. Učiteľ si je vedomý svojej spoločenskej zodpovednosti a dôležitosti výkonu pracovnej činnosti. Uvedomuje si, že procesy výchovy a vzdelávania sa prejavujú vo vzdelanostnej a morálnej úrovni detí a výrazne ovplyvňujú aj budúcnosť celej spoločnosti.

     

    Práva a povinnosti učiteľa voči sebe samému

    1. Uvedomujem si veľkú zodpovednosť, ktorú mám voči sebe, deťom, rodičom i kolegom.
    2. Neustále sa vzdelávam, zvyšujem si svoju kvalifikáciu a snažím sa získavať najnovšie informácie a poznatky zo svojho odboru.
    3. Prispievam k tvorbe kvalitných medziľudských vzťahov a ich udržiavaniu a podieľam sa na vytváraní atmosféry vzájomnej dôvery a úcty.
    4. Som si vedomá svojej omylnosti, a preto ak urobím chybu viem si ju priznať a som schopná niesť za ňu zodpovednosť.
    5. Rešpektujem spravodlivosť, ale viem aj odpúšťať.
    6. Viem kriticky myslieť pri triedení prichádzajúcich informácií.
    7. Používam svoje pedagogické majstrovstvo nielen voči bežne vzdelávateľným deťom, ale aj voči deťom s rôznymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
    8. Primerane chránim pedagogickú dokumentáciu pred zneužitím.
    9. Nepodľahnem tlakom komercie, vlastného prospechu a úžitku na úkor výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa.

     

    Učiteľ vo vzťahu k deťom a s ich zákonnými zástupcami

    1. Chránim a rešpektujem práva dieťa a jeho zákonného zástupcu.
    2. Zachovávam mlčanlivosť a chránim pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave a výsledky psychologických a iných vyšetrení dieťaťa. Zverejním ich len v najlepšom záujme dieťaťa alebo na súdny príkaz.
    3. Vytváram v triede pokojné a bezpečné prostredie a tvorivú atmosféru, v ktorej sa budú deti cítiť šťastné, spokojné a budú sa radi vzdelávať.
    4. Budujem si vzťah s deťmi založený na vzájomnej úcte, rešpektovaní všetkých občianskych práv a povinností vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky a Deklarácie práv dieťaťa.
    5. Vychovávam a vzdelávam deti zdvorilo, trpezlivo, primerane veku a v súlade s platnými základnými pedagogickými dokumentmi.
    6. Rozvíjam ich schopnosť budovať si nezávislosť v myslení a konaní v súlade s princípmi demokratickej spoločnosti a podporujem ich kritické myslenie.
    7. Plním profesionálne povinnosti voči deťom čestne a spravodlivo, rešpektujem osobitosť každého z nich, prihliadam na ich špecifické vzdelávacie potreby.
    8. Podporujem rovnosť bez ohľadu na pohlavie, rod, rasu, národný alebo sociálny pôvod, vieru a náboženstvo, vzhľad a materinský jazyk dieťaťa. Priebežne spolupracujem so zákonnými zástupcami, pravdivo ich informujem o výsledkoch výchovnej a vzdelávacej práce.
    9. Zákonnému zástupcovi poskytujem konzultácie, poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním.
    10. Uvedomujem si dôležitosť spoluúčasti rodičov vo výchovno-vzdelávacom procese školy a snažím sa ich doňho zapojiť, vzbudiť záujem o prácu a smerovanie školy v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre všetky deti materskej školy.

     

    Práva a povinnosti učiteľa voči kolegom

    1. Spolupracujem pri výchove a vzdelávaní s ostatnými kolegami, ktorí súčasne vzdelávajú a vychovávajú deti.
    2. Spolupracujem s kolegyňami, ktorých vzdelávaním a výchovou dieťa prešlo a tými ktoré budú dieťa vzdelávať a vychovávať v nasledujúcom období.
    3. Rozvíjam vzájomnú kolegialitu, profesionalitu a úctu.
    4. Navzájom sa podporujeme a pomáhame si pri ďalšom vzdelávaní vo svojom odbore.
    5. Rešpektujeme právo na iný názor kolegu a snažíme sa o profesionálne správanie.

     

    Záver

    Nevyhnutnou požiadavkou je, aby sa učiteľ vyznačoval kladným vzťahom k žiakom, nadšením, zanietením pre učiteľské povolanie. Bez splnenia týchto podmienok, určitého nadšenia ako aj pociťovania uspokojenia vo svojej práci nie je možné napredovať a zlepšovať sa.

    Medzi hlavné piliere kvalitného učiteľa patria nielen kvalifikačné, ale hlavne charakterové a
    morálne vlastnosti. Z nich vyplýva pre učiteľa vysoká miera zodpovednosti najmä voči deťom, rodičom, kolegom a v neposlednej miere aj voči sebe samému. Chcieť byť stále lepším, ale nemať túžbu byť dokonalým.

    Učiteľstvo je poslanie a služba, okrem rodičovskej výchovy je to najdôležitejšia činnosť pri príprave dieťaťa pre život.

    Etický kódex tvorí neoddeliteľnú súčasť „Pracovného poriadku“ školy a jeho ustanovenia sú záväzného charakteru. Konanie v rozpore s jednotlivými ustanoveniami je kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny so všetkými dôsledkami v zmysle platných právnych predpisov.