• Informácie k prijatiu dieťaťa

   • PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY

    na školský rok 2023/2024

    Deti sa do materskej školy prijímajú pre nasledujúci školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu v čase od 1. mája do 31. mája 

    Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určila konkrétny termín zápisu pre nasledujúci školský rok 2023/2024 od 02.mája do 12.mája.

    Spôsob podávania žiadostí:

    • elektronicky na webovej stránke www.msruzovastupava.sk  ( elektronická prihláška bude spustená od 02.05.2023 do 12.05.2023 )odoslanú prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa, potvrdiť pediatrom a originál vhodiť do schránky MŠ alebo priniesť osobne riaditeľke MŠ,
    • osobne (  11. mája 2023 v čase od 11,00 h. do 13.00 h ),
    • e-mailom riaditelka@msruzovastupava.sk ( doručenie Vašej žiadosti Vám emailom spätne potvrdíme),
    • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
    • elektronickým podaním doručeného do elektronickej schránky materskej školy,
    • elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

    Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcamiSúčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

    Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke školy.

    Pisomne_vyhlasenie_na_podpis_jedneho_ZZ_na_ziadost.pdf

    Rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľke materskej školy.

    Pisomne_vyhlasenie_na_podpisovanie_a_dorucovanie_ZZ.pdf

     

  • Tlačivá

    zatiaľ žiadne údaje