• Zameranie materskej školy

   • Zameranie materskej školy vychádza z hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovosociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. Materská škola uplatňuje vo vzťahu k deťom rešpektujúci prístup, profiluje ich životné hodnoty v úzkej spolupráci s rodinou.

    Materská škola má vypracovaný školský vzdelávací program ,, Poď do sveta so Svetielkom" , podľa ktorého uskutočňuje výchovu a vzdelávanie a je základným záväzným dokumentom školy vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) a so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Jeho súčasťou je aj implementácia práv dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu. Vytvára priestor pre uplatňovanie takých štýlov práce, ktoré pozitívne ovplyvňujú učenie detí, ich výsledky, sociálne prostredie triedy a celej materskej školy.

    V školskom vzdelávacom programe má materská škola vymedzené vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania. Vlastné ciele korešpondujú so zameraním (profiláciou) školy. Vlastné ciele zodpovedajú reálnym podmienkam MŠ. V areáli materskej školy sme v roku 2008 za pomoci rodičov vybudovali vlastné dopravné ihrisko. Ihrisko dostalo názov: „Autíčko Svetielko“. „Autíčko Svetielko“ sprevádza deti počas ich spravidla 3-ročného pobytu v materskej škole. Dieťa sa už spravidla od 3 veku dostáva do priameho kontaktu s dopravnými situáciami a úlohami cestnej premávky. Materská škola svojou výchovnou prácou vytvára u detí uvedomený vzťah k disciplinovanosti v cestnej premávke, zmysel pre ochranu a pomoc druhému, ktoré si musí osvojovať každý účastník cestnej premávky.

    V materskej škole vytárame atmosféru pohody, pokoja, ktorú charakterizuje dôvera, otvorenosť, spolupráca a celkový pocit bezpečia. Pomocou dramatických hier, aktivít, besied,  zážitkového učenia, kritického myslenia, spolupráce s rodinou, širokou verejnosťou, pedagogického pozorovania a formovania dieťaťa deti prejavujú prosociálne správanie a rozvíjajú si kľúčové kompetencie. Kladieme na dieťa primerané a splniteľné požiadavky. Deti si samé utvárajú svoju predstavu o živote v hrách. Hru citlivým prístupom analyzujeme, usmerňujeme, aby splnila svoj cieľ a rozvíjala celkovú osobnosť každého dieťaťa. Ciele materskej školy sú reálne a splniteľné a prepojiteľné so životom .