• Profil verejného obstarávateľa

    Materská škola Ružová 7, 900 31 Stupava je verejným obstarávateľom podľa § 7 zákona č. 345/2015 O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“). 

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečuje riaditeľka materskej školy v súlade s platným poriadkom alebo exteným dodávateľom.

    Verejné zaobstarávanie zabezpečuje riaditeľka materskej školy v zmysle zákona o VO formou zadávania zákaziek na dodávanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. 

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

    Názov organizácie: Materská škola Stupava

    Sídlo: Ružová 7, 900 31 Stupava

    Štatutárny zástupca: Bc. Monika Snopková

    E-mail: monika.snopkova@msruzovastupava.sk

    Tel. kontakt:  02 / 6593 4558

    Mobilný telefón: 0911 971 904

    Bankové spojenie:  VÚB BANKA

    IBAN: SK32 0200 0000 0016 8276 88 54

    IČO:  318130 38

    DIČ: 2021704839

    Kotaktné osoby pre verejné obstarávanie:

    Meno : Bc. Monika Snopková

    Tel. kotakt: 02 / 6593 4558

    Mobilný telefón: 0911 971 904

    E-mail: monika.snopkova@msruzovastupava.sk


    Podľa zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa  postupy  vo verejnom obstarávaní:

    1. verejná súťaž

    2. užšia súťaž

    3. rokovacie konanie

    4. súťažný dialóg