• Zásady spracúvania osobných údajov a informácia o právach dotknutej osoby (pre rodičov)

    podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

    Záleží nám na zákonnom spracúvaní a primeranej ochrane osobných údajov Vás a vašich detí, preto sme pre vás pripravili túto informáciu o spracúvaní osobných údajov.

    Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov

    Názov materskej školy: Materská škola
    Adresa: Ružová 7, 900 31 Stupava
    IČO:31013038
    Štatutárny zástupca: Bc. Monika Snopková

    Na aké účely sú spracúvané osobné údaje, v akom rozsahu a aký je ich právny základ

    Na účely výchovy a vzdelávania v materskej škole spracúvame osobné údaje detí v rozsahu:

    • meno a priezvisko,
    • dátum a miesto narodenia,
    • bydlisko,
    • rodné číslo,
    • štátna príslušnosť,
    • národnosť,
    • údaje o fyzickom zdraví a duševnom zdraví,
    • údaje o mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky (v prípade potreby)

     

    Na účely komunikácie a pre identifikáciu zákonných zástupcov dieťaťa spracúvame osobné údaje zákonných zástupcov v rozsahu:

    • meno a priezvisko,
    • adresa zamestnávateľa,
    • trvalé bydlisko,
    • kontakt na účely komunikácie (e-mail, telefón).

     

    Uvedené osobné údaje detí a zákonných zástupcov spracúva materská škola na základe právneho základu zákonná povinnosť v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Materská škola môže zverejňovať fotografie detí z rôznych podujatí na webovej alebo facebookovej stránke materskej školy a môže taktiež poskytovať osobné údaje žiakov na účely organizovania účasti žiakov na výlete/plaveckom výcviku/na inej športovej akcii. Na spracúvanie týchto osobných údajov materská škola potrebuje súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.

    Aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov

    Osobné údaje detí a zákonných zástupcov sú uchovávané počas celej doby návštevy materskej školy a počas zákonom stanovenej doby na ich archiváciu. Osobné údaje získané s Vašim súhlasom je materská škola oprávnená spracúvať len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie stanoveného účelu alebo do odvolania súhlasu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať.

    Aké sú Vaše práva

    Právo na vymazanie (zabudnutie):

    Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:

    • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
    • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
    • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
    • ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
    • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
    • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
    • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

    Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

    • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
    • na splnenie zákonnej povinnosti,
    • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
    • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
    • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
    • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

    Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

    Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

    • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
    • ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
    • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
    • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

    Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

    • len s Vašim súhlasom,
    • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
    • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
    • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

    Právo na prenos osobných údajov:

    Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).