• Zásady spracúvania osobných údajov a informácia o právach dotknutej osoby (pre rodičov)

    podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

    Záleží nám na zákonnom spracúvaní a primeranej ochrane osobných údajov Vás a vašich detí, preto sme pre vás pripravili túto informáciu o spracúvaní osobných údajov.

    Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov

    Názov materskej školy: Materská škola
    Adresa: Ružová 7, 900 31 Stupava
    IČO:31013038
    Štatutárny zástupca: Bc. Monika Snopková

    Na aké účely sú spracúvané osobné údaje, v akom rozsahu a aký je ich právny základ

    Na účely výchovy a vzdelávania v materskej škole spracúvame osobné údaje detí v rozsahu:

    • meno a priezvisko,
    • dátum a miesto narodenia,
    • bydlisko,
    • rodné číslo,
    • štátna príslušnosť,
    • národnosť,
    • údaje o fyzickom zdraví a duševnom zdraví,
    • údaje o mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky (v prípade potreby)

     

    Na účely komunikácie a pre identifikáciu zákonných zástupcov dieťaťa spracúvame osobné údaje zákonných zástupcov v rozsahu:

    • meno a priezvisko,
    • adresa zamestnávateľa,
    • trvalé bydlisko,
    • kontakt na účely komunikácie (e-mail, telefón).

     

    Uvedené osobné údaje detí a zákonných zástupcov spracúva materská škola na základe právneho základu zákonná povinnosť v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Materská škola môže zverejňovať fotografie detí z rôznych podujatí na webovej alebo facebookovej stránke materskej školy a môže taktiež poskytovať osobné údaje žiakov na účely organizovania účasti žiakov na výlete/plaveckom výcviku/na inej športovej akcii. Na spracúvanie týchto osobných údajov materská škola potrebuje súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.

    Aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov

    Osobné údaje detí a zákonných zástupcov sú uchovávané počas celej doby návštevy materskej školy a počas zákonom stanovenej doby na ich archiváciu. Osobné údaje získané s Vašim súhlasom je materská škola oprávnená spracúvať len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie stanoveného účelu alebo do odvolania súhlasu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať.

    Aké sú Vaše práva

    Právo na vymazanie (zabudnutie):

    Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:

    • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
    • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
    • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
    • ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
    • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
    • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
    • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

    Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

    • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
    • na splnenie zákonnej povinnosti,
    • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
    • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
    • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
    • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

    Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

    Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

    • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
    • ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
    • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
    • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

    Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

    • len s Vašim súhlasom,
    • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
    • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
    • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

    Právo na prenos osobných údajov:

    Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

    Informácia o spracúvaní osobných údajov

    V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016

    o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

    Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t. j . osobou, ktorej sa týkajú spracúvané osobné údaje.

    Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

    Materská škola so sídlom: Ružová 7, 900 31 Stupava, IČO: 31813038 štatutárny zástupca: Bc. Monika Snopková, riaditeľka (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „materská škola“).

    Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č.: 0911 805 090, e-mail: riaditelka@msruzovastupava.sk

    V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím zodpovednú osobu a to e-mailom na:
    ochranaudajov@isecure.sk, alebo prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu.

    Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

     

    Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

    • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

    • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

    • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

    • na základe plnenia úlohy vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)

    • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

    Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

    Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy  uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (napr. pracovnej zmluvy, resp. dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru). Poskytnutie Vašich osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť účasť vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.

    Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované. Súhlas môžete odvolať e-mailom na kontaktný mail prevádzkovateľa alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

    V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov alebo na základe plnenia úlohy vo verejnom záujme, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenom na tomto základe vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

     

    Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

    • na účel výberového konania, ktorého sa zúčastňujete ako uchádzač o zamestnanie

    Spracúvanie osobných údajov uchádzača o zamestnanie u prevádzkovateľa zahŕňa najmä činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

    • na účel vedenia agendy personalistiky a mzdovej agendy

    Osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe:

    1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (pracovná zmluva resp. dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, dohoda o hmotnej zodpovednosti), alebo

    2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ide najmä o povinnosti v zmysle:

    • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,

    • zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

    • zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

    • zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov,

    • zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

    • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

    • zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

    • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

    • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov,

    • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov,

    • zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

    • zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

    • zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov,

    • zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

    Na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje zamestnancov, bývalých zamestnancov ako aj iných dotknutých osôb - manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb.

    • na účel plnenia povinností zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

    Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Na tento účel spracúvame osobné údaje zamestnancov, bývalých zamestnancov, manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb.

     

    • na účel plnenia povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni (odvody, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia)

    Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Na tento účel spracúvame osobné údaje zamestnancov, bývalých zamestnancov, manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb.

    • na účel plnenia daňových povinností prevádzkovateľa

    Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

    • na účel plnenia povinností zamestnávateľa voči doplnkovej dôchodkovej sporiteľni

    Spracúvanie osobných údajov zamestnancov a bývalých zamestnancov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     

    • na registratúrne účely

    Uvedený účel zahŕňa činnosti súvisiace s plnením registratúrnych povinností prevádzkovateľa, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

    • na účel vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

    Osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

    • na účel evidencie žiadateľov o prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

    Spracúvanie osobných údajov detí a ich zákonných zástupcov na tento účel je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
    a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

    Osobné údaje spracúvame v rozsahu údajov uvedených v žiadosti zákonného zástupcu o prijatie do materskej školy a potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spracúvame aj osobné údaje týkajúce sa týchto špeciálnych potrieb uvedené vo vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odborného lekára (ak ide o dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím).

    • na účel zistenia prípadov podania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj v inej resp. iných materských školách pôsobiacich pod zriaďovateľom prevádzkovateľa a zabezpečenie rozdelenia týchto detí medzi dotknuté materské školy

    V rámci tohto účelu dochádza medzi riaditeľmi materských škôl pôsobiacich pod jedným zriaďovateľom k porovnaniu údajov detí (meno a priezvisko), ktorých zákonní zástupcovia u nich podali žiadosť o ich prijatie na predprimárne vzdelávanie.

    Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. Takouto úlohou je zabezpečovanie podpory osobnostného rozvoja detí v predškolskom veku a utváranie predpokladov na ich ďalšie vzdelávanie umožnením prístupu prihláseným deťom k predprimárnemu vzdelávaniu v materskej škole. Spracúvaním sa umožní prijať na predprimárne vzdelávanie maximálny počet detí v súlade s právnymi predpismi tým, že sa zabráni prijatiu toho istého dieťaťa na vzdelávanie vo viacerých materských školách, čo by mohlo viesť k zamedzeniu prístupu ďalších detí k predškolskému vzdelávaniu.

    Spracúvanie prebieha len počas porady riaditeľov, osobné údaje detí na tento účel ďalej nespracúvame a neuchovávame.

    • na účel zabezpečenia výchovy a vzdelávania detí v školskom vzdelávacom programe predprimárneho vzdelávania, vrátane vedenia evidencie detí navštevujúcich materskú školu a príslušnej pedagogickej dokumentácie

    Na tento účel spracúvame osobné údaje detí navštevujúcich materskú školu a ich zákonných zástupcov pretože je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, a to vyplývajúcich zo:

    - zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    - zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    - vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov,

    - zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

    - zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

    - nariadenia vlády 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

    Na plnenie našich zákonných povinností spracúvame osobné údaje:

    1. dieťaťa v rozsahu: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu (alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, údaje o fyzickom a duševnom zdraví, údaje o mentálnej úrovni, vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti.

    2. zákonných zástupcov dieťaťa navštevujúceho materskú školu v rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie (telefonický a mailový kontakt).

    • na účel zabezpečovania špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí (podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia) a vedenie príslušnej dokumentácie

    V prípade, ak zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, musíme podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia zabezpečovať ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Na tento účel spracúvame osobné údaje detí, pretože je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    • na účel poskytovania údajov o deťoch a ich zákonných zástupcoch do Centrálneho registra

    Centrálny register vedený Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR je zoznam osobných údajov
    o deťoch, žiakoch a poslucháčoch, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských zariadeniach, ako aj zoznam osobných údajov o zákonných zástupcoch týchto detí, žiakov
    a poslucháčov.
    Spracúvanie osobných údajov (ich poskytovanie do registra) je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    • na účel komunikácie so zákonnými zástupcami dieťaťa

    Na tento účel spracúvame osobné (kontaktné) údaje zákonných zástupcov dieťaťa navštevujúceho našu materskú školu. Spracúvanie vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu zabezpečiť potrebný kontakt a informovanie zákonných zástupcov o skutočnostiach súvisiacich s dieťaťom a činnosťou materskej školy.

    • na účel vedenia agendy Rady školy

    Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonovvyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky
    č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy,
    o ich zložení o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
    v znení neskorších predpisov.

    • na účel evidencie stravníkov v školskej jedálni

    Spracúvanie osobných údajov stravníkov školskej jedálne je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, a to povinností vyplývajúcich zo:

     

    - zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    - vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania,

    - zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    - zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

    • na účel organizovania školských výletov a exkurzií

    Osobné údaje detí navštevujúcich materskú školu spracúvame na tento účel na základe súhlasu dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase.

    Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

    • na účel zabezpečenia krúžkovej činnosti v súlade so školským vzdelávacím programom

    Osobné údaje detí navštevujúcich materskú školu spracúvame na tento účel na základe súhlasu dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase.

    Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

    • na účel evidencie školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných materskou školou (vrátane vyhotovenia záznamu o školskom úraze)

    Na tento účel spracúvame osobné údaje detí, ich zákonných zástupcov a zamestnancov, pretože je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti upravuje metodické usmernenie ministerstva č. 4/2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.

    • na účel vedenia evidencie dokladov o zdravotnom poistení detí

    Osobné údaje detí v tomto prípade spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby vyhotovením fotokópie preukazu poistenca (v rozsahu uvedenom v preukaze poistenca dieťaťa). Údaje v prípade potreby (pri nutnosti poskytnutia bezodkladnej zdravotnej starostlivosti v prípade úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa) poskytneme poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

    Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

    • na účel zabezpečenia poistenia (úrazové poistenie a krádež vecí) počas školských výletov/ exkurzií

    Osobné údaje detí navštevujúcich materskú školu spracúvame na tento účel na základe súhlasu dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase.

    Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

    • na účel nahlásenia poistnej udalosti poisťovni a vykonania potrebných úkonov na zabezpečenie výplaty poistného plnenia v prípade úrazu alebo krádeže vecí detí (v prípade, ak materská škola zabezpečovala poistenie)

    V prípade, ak nastane poistná udalosť, budeme môcť poisťovni poskytnúť osobné údaje dieťaťa a jeho zákonného zástupcu v rozsahu vyžadovanom poisťovňou (vrátane čísla bankového účtu na poskytnutie poistného plnenia, údajov zo správy ošetrujúceho lekára v prípade úrazu), len na základe Vášho súhlasu. V opačnom prípade, ak nám súhlas neudelíte, by sme nemohli zabezpečiť riadne nahlásenie poistnej udalosti ani poskytnúť poisťovni údaje v takom rozsahu, aby poisťovňa prešetrila a vykonala likvidáciu škodovej udalosti.

    Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

    • na účel evidencie krádeží vecí detí navštevujúcich materskú školu

    Je našim oprávneným záujmom aby sme zaevidovali krádež veci dieťaťa navštevujúceho materskú školu a jej okolnosti a to v záujme vykonania potrebných úkonov v súvislosti s krádežou (napr. prešetrenie krádeže) a zabezpečenia opatrení na predchádzanie krádežiam.

    • na účel informovania o aktivitách materskej školy vyhotovovaním fotografií a ich následným sprístupnením vo vnútorných priestoroch materskej školy (na nástenke)

    V tomto prípade spracúvame osobné údaje detí navštevujúcich materskú školu, pedagógov, príp. iných snímaných osôb na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Týmto oprávneným záujmom prevádzkovateľa je: prezentácia aktivít materskej školy a upevnenie medziľudských vzťahov zachytením spoločných zážitkov a spomienok.

    • na účel prezentácie materskej školy zverejňovaním fotografií na webovej stránke materskej školy

    Na základe súhlasu budeme na webovej stránke zverejňovať fotografie detí ako aj iných osôb pri rôznych aktivitách organizovaných materskou školou, ktorých sa zúčastnia.

    Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

    V prípade, ak nám súhlas neudelíte, alebo ho odvoláte, nezverejníme fotografie, na ktorej je zobrazený dotknuté dieťa.

    • na účel organizácie a evidencie súťaží

    Na tento účel budeme spracúvať osobné údaje súťažiacich detí a ich zákonných zástupcov, ak nám na to udelíte súhlas.

    Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

    • na účel identifikácie osôb pri jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa

    V tomto prípade spracúvame osobné údaje návštevníkov a iných osôb vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa: ochrana majetku prevádzkovateľa a predchádzanie vzniku škôd.

    • na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho alebo exekučného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

    V prípade, ak spracúvame osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môže prevádzkovateľ poskytnúť Vaše osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a GDPR.

    • na účel riadneho označenia sporovej strany v súdnom spore a dlžníka v návrhu na exekúciu

    Ak spracúvame osobné údaje na tieto účely, robíme tak z dôvodu, že je našou zákonnou povinnosťou riadne identifikovať a označiť osobu dlžníka v návrhu na exekúciu (najmä Občiansky zákonník, Exekučný poriadok), ako aj osobu žalobcu či žalovaného v súdnom konaní (najmä Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok).

    • na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

    Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.

    • na účel manažmentu prístupov a kľúčového režimu

    Tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou prístupových kódov a hesiel do jednotlivých informačných systémov a databáz prevádzkovateľa ako aj evidenciou prístupov do vybraných priestorov prevádzkovateľa. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje pretože ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu do systémov, databáz a vybraných priestorov.

    • na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

    Osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

    • na účel evidencie a vybavovania podnetov dotknutých osôb v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

    Na tento účel spracúvame osobné údaje z dôvodu, že je to nevyhnutné na plnenie si našej zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov, v tom prípade, ak bol prevádzkovateľovi podaný podnet v zmysle ustanovení tohto zákona.

    • na účel vybavovania sťažností

    Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.

    • na účel vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií

    Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo sa spracúvanie (sprístupnenie údajov) uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby. Spracúvajú sa osobné údaje žiadateľa ako aj osobné údaje sprístupnené prevádzkovateľom ako povinnou osobou na základe zákona alebo predchádzajúceho písomného súhlasu a údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania.

    • na účel realizácie verejného obstarávania a výberových konaní na tovary, práce a služby pre prevádzkovateľa

    Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    • na účel riadnej identifikácie zmluvnej strany

    Na tento účel spracúvame osobné údaje na základe zákonnej požiadavky na riadnu identifikáciu zmluvnej strany (napr. dodávateľské zmluvy s fyzickými osobami – podnikateľmi) kedy osobné údaje spracúvame na základe zákona (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).

    • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi, vrátane evidencie dodávateľov

    V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

    • na účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov

    Na tento účel spracúvame osobné údaje osôb oprávnených konať v mene dodávateľa a údaje zamestnancov dodávateľov uvedené v zmluvách uzatváraných v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov resp. v návrhoch týchto zmlúv. Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

    • na účely obchodnej komunikácie

    Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa na uskutočňovaní komunikácie s obchodnými partnermi (dodávateľmi).

    • na účel povinného zverejňovania údajov o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác a faktúre za tovary, služby, práce na webovom sídle prevádzkovateľa

    Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa ako povinnej osoby vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

    • na účel evidencie darcov a prispievateľov

    Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (§ 50).

    • na účel plnenia povinností prevádzkovateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

    Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, a to v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    • na účel plnenia povinností prevádzkovateľa v oblasti ochrany pred požiarmi

    Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

    • na účel výkonu zdravotného dohľadu a vykonania preventívnych lekárskych prehliadok dotknutých osôb  

    Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nám určujú povinnosti a podmienky v súvislosti so zabezpečením zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Na tento účel spracúvame osobné údaje zamestnancov na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa. V rámci spracúvania na tento účel poskytujeme osobné údaje v zákonom stanovenom rozsahu lekárovi, ktorý vykonáva preventívne lekárske vyšetrenie.

    • na účel agendy odbornej praxe/ praktického vyučovania a súvisiacej evidencie

    Na tento účel spracúvame osobné údaje fyzických osôb – študentov vysokých škôl a žiakov stredných škôl, ktorí sa zúčastňujú na odbornej praxi/ praktickom vyučovaní u prevádzkovateľa (identifikačné údaje, kontaktné údaje a údaj o škole a vzdelaní).

    Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     

    Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

    V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce, školská inšpekcia), súdy a orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ školy, Okresný úrad Bratislava – odbor školstva, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

     

    V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

    1. zodpovedná osoba v zmysle GDPR,

    2. poskytovateľ poštových služieb,

    3. spoločnosť vykonávajúcu externú podporu a prevádzku webových stránok,

    4. organizátor školského výletu/ exkurzie,

    5. organizátor krúžkovej činnosti,

    6. poisťovňa.

    Vo vzťahu k zverejňovaným/ sprístupňovaným fotografiám sú príjemcami osobných údajov návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa (fotografie na webe) a návštevníci priestorov materskej školy (fotografie na nástenke v materskej škole).

    V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

     

    Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

    Prenos Vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

     

    Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

    Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

     

    Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

    Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z.
    o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa,
    ktorý schvaľuje Štátny archív v Bratislave.

    Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete nižšie v tomto dokumente a v Registratúrnom pláne zverejnenom, ktorý je na požiadanie dotknutej osoby prístupný u prevádzkovateľa.

    Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

    Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, budú na účely výberového konania uchovávané po dobu do ukončenia výberového konania. Na plnenie registratúrnych povinností uchovávame následne tieto žiadosti a odpovede na nich po dobu uvedenú v Registratúrnom pláne (5 rokov).

    Doby uchovávania osobných údajov zamestnancov sú bližšie špecifikované v osobitnom dokumente - informácii určenej zamestnancom.

    Doba uchovávania osobných údajov poskytovaných za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa voči zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, daňovému úradu je v zmysle platných právnych predpisov 10 rokov.

    V súvislosti s plnením registratúrnych povinností prevádzkovateľa osobné údaje uchovávame na tento účel po dobu určenú v Registratúrnom pláne. Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 3 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

    V súlade so zákonom o účtovníctve (§ 35) uchovávame osobné údaje v účtovných záznamoch po dobu 10 rokov (nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

    Osobné údaje spracúvané na účel vybavenia žiadostí o výkon práv dotknutých osôb, budeme uchovávať po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

    Osobné údaje dotknutých osôb na účely evidencie žiadateľov o prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (žiadosti zákonného zástupcu o prijatie, rozhodnutia o prijatí a neprijatí) uchovávame po dobu 5 rokov (v súlade s Registratúrnym plánom).

    Osobné údaje na účely zabezpečenia výchovy a vzdelávania detí uchovávame po dobu navštevovania materskej školy dieťaťom a následne po dobu uvedenú v Registratúrnom pláne (na splnenie registratúrnych povinností prevádzkovateľa), napr. záznamy o deťoch (pedagogická diagnostika) – 5 rokov, osobný spis dieťaťa – 10 rokov, triedna kniha – 10 rokov atď.

    Osobné údaje na účel zabezpečovania špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí uchovávame po dobu navštevovania materskej školy a následne po dobu uvedenú v Registratúrnom pláne (na splnenie registratúrnych povinností prevádzkovateľa).

    Osobné údaje na účel evidencie stravníkov v školskej jedálni uchovávame po dobu poskytovania stravovania dotknutej osobe; následne dokumentáciu k stravným lístkom (výkaz stravovaných osôb) v súlade s Registratúrnym plánom po dobu 5 rokov.

    Osobné údaje na účely vedenia agendy Rady školy uchovávame v súlade s Registratúrnym plánom po dobu 10 rokov, pričom táto dokumentácia má trvalú dokumentárnu hodnotu.

    Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu budeme spracúvať na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase.

    Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, uchovávame po dobu trvania pracovného pomeru príp. iného pracovnoprávneho vzťahu (v prípade, ak ide o zamestnanca) resp. po dobu navštevovania materskej školy (v prípade, ak ide o dieťaťa a jeho zákonného zástupcu), ak nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak.

    Fotografie budeme na základe nášho oprávneného záujmu sprístupňovať vo vnútorných priestoroch materskej školy (na nástenke) po dobu najviac jedného roka odo dňa konania akcie, na ktorej bola vyhotovená. Fotografie budeme zverejňovať na webovej stránke materskej školy po dobu uvedenú v súhlase. Vyhotovené fotografie viažuce sa k materskej škole budeme uchovávať po dobu uvedenú v Registratúrnom pláne (5 rokov).

    Osobné údaje spracúvané na účely evidencie a vybavovania podnetov dotknutých osôb v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti budeme uchovávať po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu.

    Dokumentácia týkajúca sa manažmentu prístupov a kľúčového režimu preukazujúca prístupové oprávnenia konkrétneho užívateľa k jednotlivým informačným systémom, musia byť uchovávané po dobu piatich rokov od zrušenia jeho prístupových práv. Evidenciu pridelenia a vrátenia kľúčov od priestorov prevádzkovateľa uchovávame po dobu piatich rokov od odovzdania (vrátenia) kľúča.

    Osobné údaje spracúvané na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a vymáhaním uchovávame po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt, minimálne však 5 rokov od právoplatného skončenia príslušného konania alebo do vysporiadania (splatenia) vymáhaného právneho nároku. Rovnako dlho uchovávame osobné údaje spracúvané na účel riadneho označenia sporovej strany v súdnom spore a dlžníka v návrhu na exekúciu. Na plnenie registratúrnych povinností uchovávame súvisiacu dokumentáciu po dobu 10 rokov.

    Osobné údaje na účel identifikácie osôb pri jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa budeme uchovávať po dobu 1 roka (po skončení roku, ktorého sa vstup týka); v odôvodnených prípadoch po dobu nevyhnutnú na prešetrenie úrazu, spôsobenej škody alebo iného incidentu, ku ktorému došlo v čase prítomnosti návštevy v našich priestoroch.

    Osobné údaje na účel vybavenia sťažnosti budeme uchovávať 10 rokov (od konca roka, v ktorom bola sťažnosť vybavená).

    Osobné údaje na účel vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií budeme uchovávať 5 rokov (od konca roka, v ktorom bola žiadosť vybavená).

    Osobné údaje spracúvané na právnom základe nevyhnutnosti spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, budeme na tento účel uchovávať po dobu do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov z nich, minimálne však po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. Rovnakú dobu uchovávame aj osobné údaje spracúvané na účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov a údaje na účely identifikácie zmluvnej strany.

    Osobné údaje na účel obchodnej komunikácie uchovávame po dobu trvania obchodného vzťahu s obchodným partnerom.

    V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ (ako povinná osoba) povinný zverejňovať údaje na účel povinného zverejňovania údajov o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác a o faktúre za tovary, služby, práce nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

    Osobné údaje dotknutej osoby na účel agendy odbornej praxe/ praktického vyučovania a súvisiacej evidencie uchovávame po dobu 5 rokov od skončenia odbornej praxe/ praktického vyučovania.

    Osobné údaje na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti budeme spracúvať po dobu 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.

     

    Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

    Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

    Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

    Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

    Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

    Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

    Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

    Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

    Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

    Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

    Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi,
    v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

    Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

    Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo je nevyhnutné na plnenie úlohy vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

    Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

    Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

     

    Informácia o spracúvaní osobných údajov

    (určená osobitne pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu)

     

    V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
    o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

     

    Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údaje detí, ktoré navštevujú našu materskú školu, detí, ktoré podali žiadosť o prijatie do našej materskej školy ako aj ich zákonných zástupcov. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sú deti a ich zákonní zástupcovia dotknutou osobou t.j. osobou, ktorej osobné údaje spracúvame.

     

    Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

     

    Materská škola so sídlom: Ružová 7, 900 31 Stupava, IČO: 31013038 štatutárny zástupca: Bc. Monika Snopková, riaditeľka (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „materská škola“).

    Kontaktné údaje prevádzkovateľa: t.č. 0911 805 090, e- mail: riaditelka@msruzovastupava.sk

     

    V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím zodpovednú osobu a to e-mailom na:
    ochranaudajov@secure.sk alebo prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu.

    Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

     

    Osobné údaje detí a ich zákonných zástupcov spracúvame na nasledovných právnych základoch:

    • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

    • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

    • na základe plnenia úlohy vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)

    • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

    Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

    Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované. Súhlas môžete odvolať e-mailom na kontaktný mail prevádzkovateľa alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

    V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov alebo na základe plnenia úlohy vo verejnom záujme, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenom na tomto základe vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

     

    Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

    • na účel evidencie žiadateľov o prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

    Spracúvanie osobných údajov detí a ich zákonných zástupcov na tento účel je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
    a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

    Osobné údaje spracúvame v rozsahu údajov uvedených v žiadosti zákonného zástupcu o prijatie do materskej školy a potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spracúvame aj osobné údaje týkajúce sa týchto špeciálnych potrieb uvedené vo vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odborného lekára (ak ide o dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím).

    • na účel zistenia prípadov podania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj v inej resp. iných materských školách pôsobiacich pod zriaďovateľom prevádzkovateľa a zabezpečenie rozdelenia týchto detí medzi dotknuté materské školy

    V rámci tohto účelu dochádza medzi riaditeľmi materských škôl pôsobiacich pod jedným zriaďovateľom k porovnaniu údajov detí (meno a priezvisko), ktorých zákonní zástupcovia u nich podali žiadosť o ich prijatie na predprimárne vzdelávanie.

    Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. Takouto úlohou je zabezpečovanie podpory osobnostného rozvoja detí v predškolskom veku a utváranie predpokladov na ich ďalšie vzdelávanie umožnením prístupu prihláseným deťom k predprimárnemu vzdelávaniu v materskej škole. Spracúvaním sa umožní prijať na predprimárne vzdelávanie maximálny počet detí v súlade s právnymi predpismi tým, že sa zabráni prijatiu toho istého dieťaťa na vzdelávanie vo viacerých materských školách, čo by mohlo viesť k zamedzeniu prístupu ďalších detí k predškolskému vzdelávaniu.

    Spracúvanie prebieha len počas porady riaditeľov, osobné údaje detí na tento účel ďalej nespracúvame a neuchovávame.

    • na účel zabezpečenia výchovy a vzdelávania detí v školskom vzdelávacom programe predprimárneho vzdelávania, vrátane vedenia evidencie detí navštevujúcich materskú školu a príslušnej pedagogickej dokumentácie

    Na tento účel spracúvame osobné údaje detí navštevujúcich materskú školu a ich zákonných zástupcov pretože je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, a to vyplývajúcich zo:

    - zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    - zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    - vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z .z. o materskej škole v znení neskorších predpisov,

    - zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

    - zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

    - nariadenia vlády 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

     

    Na plnenie našich zákonných povinností spracúvame osobné údaje:

    1. dieťaťa v rozsahu: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu (alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, údaje o fyzickom a duševnom zdraví, údaje o mentálnej úrovni, vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti.

    2. zákonných zástupcov dieťaťa navštevujúceho materskú školu v rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie (telefonický a mailový kontakt).

    • na účel zabezpečovania špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí (podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia) a vedenie príslušnej dokumentácie

    V prípade, ak zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, musíme podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia zabezpečovať ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Na tento účel spracúvame osobné údaje detí, pretože je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    • na účel poskytovania údajov o deťoch a ich zákonných zástupcoch do Centrálneho registra

    Centrálny register vedený Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR je zoznam osobných údajov
    o deťoch, žiakoch a poslucháčoch, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských zariadeniach, ako aj zoznam osobných údajov o zákonných zástupcoch týchto detí, žiakov
    a poslucháčov.
    Spracúvanie osobných údajov (ich poskytovanie do registra) je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    • na účel komunikácie so zákonnými zástupcami dieťaťa

    Na tento účel spracúvame osobné (kontaktné) údaje zákonných zástupcov dieťaťa navštevujúceho našu materskú školu. Spracúvanie vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu zabezpečiť potrebný kontakt a informovanie zákonných zástupcov o skutočnostiach súvisiacich s dieťaťom a činnosťou materskej školy.

    • na účel evidencie stravníkov v školskej jedálni

    Spracúvanie osobných údajov stravníkov školskej jedálne je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, a to povinností vyplývajúcich zo:

    - zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    - vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania,

    - zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    - zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

    • na účel organizovania školských výletov a exkurzií

    Osobné údaje detí navštevujúcich materskú školu spracúvame na tento účel na základe súhlasu dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase.

    Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

    • na účel zabezpečenia krúžkovej činnosti v súlade so školským vzdelávacím programom

    Osobné údaje detí navštevujúcich materskú školu spracúvame na tento účel na základe súhlasu dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase.

    Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

    • na účel evidencie školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných materskou školou (vrátane vyhotovenia záznamu o školskom úraze)

    Na tento účel spracúvame osobné údaje detí a ich zákonných zástupcov pretože je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    • na účel vedenia evidencie dokladov o zdravotnom poistení detí

    Osobné údaje detí v tomto prípade spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby vyhotovením fotokópie preukazu poistenca (v rozsahu uvedenom v preukaze poistenca dieťaťa). Údaje v prípade potreby (pri nutnosti poskytnutia bezodkladnej zdravotnej starostlivosti v prípade úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa) poskytneme poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

    Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

    • na účel zabezpečenia poistenia (úrazové poistenie a krádež vecí)počas školských výletov/ exkurzií

    Osobné údaje detí navštevujúcich materskú školu spracúvame na tento účel na základe súhlasu dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase.

    Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

    • na účel nahlásenia poistnej udalosti poisťovni a vykonania potrebných úkonov na zabezpečenie výplaty poistného plnenia v prípade úrazu alebo krádeže vecí detí (v prípade, ak materská škola zabezpečovala poistenie)

    V prípade, ak nastane poistná udalosť, budeme môcť poisťovni poskytnúť osobné údaje dieťaťa a jeho zákonného zástupcu v rozsahu vyžadovanom poisťovňou (vrátane čísla bankového účtu na poskytnutie poistného plnenia, údajov zo správy ošetrujúceho lekára v prípade úrazu), len na základe Vášho súhlasu. V opačnom prípade, ak nám súhlas neudelíte, by sme nemohli zabezpečiť riadne nahlásenie poistnej udalosti ani poskytnúť poisťovni údaje v takom rozsahu, aby poisťovňa prešetrila a vykonala likvidáciu škodovej udalosti.

    Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

    • na účel evidencie krádeží vecí detí navštevujúcich materskú školu

    Je našim oprávneným záujmom aby sme zaevidovali krádež veci dieťaťa navštevujúceho materskú školu a jej okolnosti a to v záujme vykonania potrebných úkonov v súvislosti s krádežou (napr. prešetrenie krádeže) a zabezpečenia opatrení na predchádzanie krádežiam.

    • na účel identifikácie osôb pri jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa

    V tomto prípade spracúvame osobné údaje návštev a iných osôb vstupujúcich do priestorov materskej školy na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa:ochrana majetku prevádzkovateľa a predchádzanie vzniku škôd.

    • na registratúrne účely

    Uvedený účel zahŕňa činnosti súvisiace s plnením registratúrnych povinností prevádzkovateľa, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok.

    Osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

    • na účel vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

    Osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

    • na účel vedenia agendy Rady školy

    Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškyMinisterstva školstva Slovenskej republiky
    č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy,
    o ich zložení o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

    • na účel organizácie a evidencie súťaží

    Na tento účel budeme spracúvať osobné údaje súťažiacich detí a ich zákonných zástupcov, ak nám na to udelíte súhlas.

    Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

    • na účel informovania o aktivitách materskej školy vyhotovovaním fotografií a ich následným sprístupnením vo vnútorných priestoroch materskej školy (na nástenke)

    V tomto prípade spracúvame osobné údaje detí navštevujúcich materskú školu, pedagógov, príp. iných snímaných osôb na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Týmto oprávneným záujmom prevádzkovateľa je: prezentácia aktivít materskej školy a upevnenie medziľudských vzťahov zachytením spoločných zážitkov a spomienok.

    • na účel prezentácie materskej školy zverejňovaním fotografií na webovej stránke materskej školy

    Na základe súhlasu budeme na webovej stránke zverejňovaťfotografie detí ako aj iných osôb pri rôznych aktivitách organizovaných materskou školou, ktorých sa zúčastnia.

    Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

    V prípade, ak nám súhlas neudelíte, alebo ho odvoláte, nezverejníme fotografie, na ktorej je zobrazený dotknuté dieťa.

    • Ďalšie účely, na ktoré ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje nájdete vo všeobecnej informácii zverejnenej na našej webovej stránke.

    Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

    V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä zriaďovateľ školy, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. školská inšpekcia), Okresný úrad Bratislava – odbor školstva, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

    V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä zodpovedná osoba v zmysle GDPR, poskytovateľ poštových služieb, organizátor školského výletu/ exkurzie, poisťovňa, organizátor krúžkovej činnosti.

    Vo vzťahu k zverejňovaným/ sprístupňovaným fotografiám sú príjemcami osobných údajov návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa (fotografie na webe) a návštevníci priestorov materskej školy (fotografie na nástenke).

    V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

     

    Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

    Prenos Vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

     

    Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

    Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

     

    Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

     

    Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z.
    o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra.

    Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete nižšie v tomto dokumente a v Registratúrnom pláne, ktorý je na požiadanie dotknutej osoby prístupný u prevádzkovateľa.

    Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

    V súvislosti s plnením registratúrnych povinností prevádzkovateľa osobné údaje uchovávame po dobu určenú v Registratúrnom pláne. Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 3 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

    Osobné údaje dotknutých osôb na účely evidencie žiadateľov o prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (žiadosti zákonného zástupcu o prijatie, rozhodnutia o prijatí a neprijatí) uchovávame po dobu 5 rokov (v súlade s Registratúrnym plánom).

    Osobné údaje na účely zabezpečenia výchovy a vzdelávania detí uchovávame po dobu navštevovania materskej školy dieťaťom a následne po dobu uvedenú v Registratúrnom pláne (na splnenie registratúrnych povinností prevádzkovateľa), napr. záznamy o deťoch (pedagogická diagnostika)–5 rokov, osobný spis dieťaťa – 10 rokov, triedna kniha – 10 rokov atď.

    Osobné údaje na účel evidencie stravníkov v školskej jedálni uchovávame po dobu poskytovania stravovania dotknutej osobe; následne dokumentáciu k stravným lístkom (výkaz stravovaných osôb) v súlade s Registratúrnym plánom po dobu 5 rokov.

    Vaše osobné údaje spracúvané na účel vybavenia žiadostí o výkon práv dotknutých osôb, budeme uchovávať po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

    Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu budeme spracúvať na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase.

    Osobné údaje na účel identifikácie osôb pri jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa budeme uchovávať po dobu 1 roka (po skončení roku, ktorého sa vstup týka); v odôvodnených prípadoch po dobu nevyhnutnú na prešetrenie úrazu, spôsobenej škody alebo iného incidentu, ku ktorému došlo v čase prítomnosti návštevy v našich priestoroch.

    Osobné údaje na účely vedenia agendy Rady školy uchovávame v súlade s Registratúrnym plánom po dobu 10 rokov, pričom táto dokumentácia má trvalú dokumentárnu hodnotu.

    Fotografie budeme na základe nášho oprávneného záujmu sprístupňovať vo vnútorných priestoroch materskej školy po dobu najviac jedného roka odo dňa konania akcie, na ktorej bola vyhotovená. Fotografie budeme na základe súhlasu zverejňovať na webovej stránke po dobu uvedenú v súhlase. Vyhotovené fotografie viažuce sa k materskej škole budeme uchovávať po dobu uvedenú v Registratúrnom pláne (5 rokov).

    Osobné údaje dieťaťa a jeho zákonného zástupcu, ktoré spracúvame na základe oprávnených záujmov, uchovávame po dobu navštevovania materskej školy, ak nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak.

     

    Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

    Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

    Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

    Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

    Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

    Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

    Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

    Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

    Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti).Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

    Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

    Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi,
    v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

    Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

    Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo je nevyhnutné na plnenie úlohy vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

    Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

    Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.