• Podmienky prijatie dieťaťa

   • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Ružová Stupava je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nádväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

    Na predprimárne vzdelávanie:

    • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a dovŕšia piaty rok veku do 31.augusta 2023,
    • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť.

    Povinné preprimárne vzdelávanie po dovŕšení 5. roku veku dieťaťa plní dieťa v materskej škole, v ktorej spádovej oblasti má trvalý pobyt.

    Deti, ktoré navštevujú materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.

    Spádové oblasti pre MŠ Ružová v Stupave:

    Bernolákova, Bočná, Čakanková, Dlhá, 8 – 60 ( párne čísla ), 11 - 60 ( nepárne čísla )Fándlyho, Hlavná 58 – 99, Konvalinková, Kosatcová, Krátka, Krajná, Ľanová, M. Benku, Malý Háj, Marianska 33 – 86, Mierová, Na aleji, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na vrchnú horu, Nevädzová, Pri kríži, Púpavová, Robotnícka, Rovná, Ružová, Sadová, Sama Tomášika, Sládkovičova, Slnečná, Spojná, Stredná, Stromová, Školská, Veterná, Veternicová, Vinohradská  18 – 22 ( párne čísla ), 23 - 35 ( nepárne čísla ) Wolkerova, Zadná, Zvončeková, Železničná.

    Ostatné podmienky prijímania

    Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ sa prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

    • Súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ, ktorí dovŕšili tretí rok do 31.08.2023.
    • Zostupne – podľa dátumu.

    Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 30.júna 2023.

    Čo by  malo dieťa zvládnuť pred nástupom

    • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi , nemať plienky, fľašu ani cumlík),
    • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
    • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
    • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
    • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí.