• OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave

   • Rodičovské združenie pri Materskej škole ul. Ružová v Stupave (ďalej RZ) pracuje prostredníctvom občianskeho združenia (ďalej OZ). V materskej škole OZ aktívne pôsobí od roku 2007.
    RZ pri MŠ v právnych vzťahoch vystupuje svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením materskej školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri skvalitňovaní výchovno – vzdelávacieho procesu, pri zabezpečovaní kultúrnych a športových akcií, pri organizovaní výletov, exkurzií. V rámci svojich možností poskytuje materiálnu, finančnú, organizačnú a personálnu pomoc pri realizácií rôznych projektov materskej školy.
    Činnosť RZ sa riadi schválenými stanovami, štatútom RZ a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú jeho činnosti.
    Členstvo vzniká a obnovuje sa v každom školskom roku podpisom rodiča na prezenčnú listinu na prvej plenárnej schôdzi v novom školskom roku. RZ má samostatný účet a je poberateľom 2% z daní z príjmov. Rodičmi odsúhlasený členský príspevok je vo výške 110 € na školský rok a platí sa polročne. Suma 55 € za prvý polrok sa uhrádza do konca októbra a suma 55 € za druhý polrok sa uhrádza do konca februára. Príspevok je možný uhradiť aj jednorazovo za celý školský rok.

    Úhrada príspevku sa vykonáva bankovým prevodom na účet OZ.

    Číslo účtu na príspevok : SK 45 0900 0000 0001 8969 1326

    Pri každom prevode v poznámke treba uviesť meno dieťaťa .

    Ďakujeme všetkým rodičom, podporovateľom, sponzorom, ktorí dôverujú a pomáhajú našej MŠ.