• Poplatky

   • Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú dieťaťu v materskej škole sa stanovuje rozhodnutím zriaďovateľom- Mesto Stupava podľa VZN č.3/2023 v sume 50,-€. Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Stupava dňa 14.decembra 2023 uznesením  č. 189/2023 a nadobúda účinnosť dňa 01.januára.2024.

    Príspevok hradí zákonný zástupca mesačne, najneskôr do 10. dňa v mesiaci za každé zapísané dieťa do MŠ. V prípade, že zákonný zástupca príspevok neuhradí môže riaditeľka MŠ po upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ. Úhradu je možné vykonávať štvrťročne i polročne vopred.

    Úhrada príspevkov sa vykonáva bankovým prevodom na účet MŠ.

    Číslo účtu na príspevok za MŠ: SK23 0200 0000 0019 3536 8753.

    Pri každom prevode v poznámke treba uviesť meno dieťaťa.

    Príspevok „školné“ v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

    • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
    • ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytne pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu a predloží riaditeľovi materskej školy o tejto skutočnosti doklad,,
    • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

    Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré:

    • má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov  preukázateľným spôsobom,
    • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

    Rodič písomne požiada o odpustenie prevádzkových poplatkov, ak je jeho dieťa choré a nemôže navštevovať MŠ, k žiadosti prikladá písomné potvrdenie od detského lekára. Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa vyhlášky, za ktorých sa príspevok neuhrádza, riaditeľka predškolského zariadenia príspevok vráti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, alebo započíta úhradu na ďalší mesiac.

    Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  v školskej jedálni.

    Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je tretie finančné pásmo na nákup potravín v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva SR spolu na jeden deň v sume 2,50 €.

    Odhlasovanie detí zo stravy ostáva v platnosti v zmysle školského poriadku. Zákonný zástupca je naďalej povinný odhlasovať dieťa do 8.00 hod.

    Ak zákonný zástupca dieťa neodhlási zo stravy do určenej hodiny, neodhlásenú stravu za daný deň musí zákonný zástupca uhradiť v plnej výške stravnej jednotky 2,50 €.  

    Zákonný zástupca dieťaťa na začiatku školského roku podáva materskej škole Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie v súlade s § 9 ods. 1 písm. c₎ vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania.

    Termín úhrady do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Preplatok za stravu je odrátaný rodičovi vždy v ďalšom mesiaci. Ak rodič nemá včas uhradenú stravu, dieťa môže byť zo stravy vylúčené.

    Stravná jednotka

    desiata

    0,60 €

    obed

    1,40 €

    olovrant

    0,50 €

     

    Úhrada stravného sa vykonáva bankovým prevodom na účet školskej jedálne.

    Číslo účtu na príspevok za MŠ: SK 16 0200 0000 0025 3243 0457.

    Do poznámky je potrebné uviesť VS, meno a priezvisko dieťaťa.

  • Prílohy