• DEPISTÁŽ ŠKOLSKEJ PRIPRAVENOSTI

     • Vážení rodičia predškolských detí,

      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Malacky bude realizovať v materskej škole dňa 07.02.2022, t.j. v pondelok od 8,00 h. depistážne psychologické vyšetrenie so zameraním na školskú spôsobilosť detí, ktoré do 31.08.2022 dovŕšia 6 rok života. Prosím zákonných zástupcov, ktorí máte záujem o vykonanie depistážneho vyšetrenia, aby ste vyplnený informatívny súhlas (dostupný u triednych učiteliek) odovzdali v triede svojho dieťaťa najmeskôr do 03.02.2022. 

      Ďakujem. Monika Snopková

     • Návrat do MŠ od 10.januára 2022

     • Vážení rodičia,

      od pondelka 10. januára 2022 bude materská škola v prevádzke v riadnom režime. Pripomíname, že pred nástupom je potrebné vyplniť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo Oznámenie o výnimke z karantény (ak dieťa prekonalo alebo je očkované). Dátum vyplnenia musí byť k 10.01.2022.

      Pripomíname dodržiavanie všetkých opatrení (povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v priestoroch materskej školy, dezinfekcia rúk pred vstupom do budovy, zdržiavanie sa v spoločných priestoroch max. 10 minút v obmedzenom počte, najviac 2 rodičia).

      Ďakujeme za pochopenie.

      S pozdravom a prianím pevného zdravia Monika Snopková

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

      Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

     • Poplatky na čiastočnú úhradu nákladov

     • Vážení rodičia, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov ( školné ) na mesiac január 2022 sa uhrádza sumou 24,00 euro ( vypočítaná alikvotná čiastka ). Školné na mesiac február 2022 zostáva vo výške 30,-euro. Preto vás prosím, aby ste vaše platby v januári uhrádzali sumou 54,-euro ( nie 60,-euro ).

      Ďakujem.

      Monika Snopková

       

     • POZOR ZMENA KARANTÉNY V PAVILÓNE B!

     • Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu nahlásenia pozitivity dieťaťa na COVID-19 v piatok, sa  karanténa nariadená RÚVZ v triedach Zajkov a Sovičiek  predlžuje do 26.12.2021 - nedeľa. Posledný kontakt s pozitívnym dieťaťom bol vo štvrtok 16.12. 2021.

      Ďakujeme za porozumenie. 

       

      OZNAM O KARANTÉNE V PAVILÓNE B

      Oznamujeme rodičom, že z dôvodu pozitivity dieťaťa na COVID-19 je od 15.12.2021  do 24.12.2021 (vrátane) nariadenná RÚVZ karanténa deti tried Zajkov a Sovičiek.  Posledný kontakt s pozitívnym dieťaťom bol v utorok 14.12.2021.

      Prosíme rodičov o zvýšenú pozornosť v sledovaní zdravotného stavu svojich detí.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • OZNAM - ZMENA O VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH

     • Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka MŠ prerušená                 už od 20. 12. 2021 do 07. 01. 2022 (vrátane) . Prevádzka MŠ bude obnovená 10.01.2022.

     • DO ŠKÔLKY PRIŠIEL MIKULÁŠ NA SANTABUSE

     • Dnes 7.12.2021 k nám zavítal Mikuláš. Deti mohli nazrieť do jeho obývačky.

      Zažili sme príjemnú vianočnú atmosféru v Santabuse. Stretnutie s Mikulášom a jeho rozprávkovou posádkou rozžiarilo očká detí.  Bol to veľký zážitok pre deti aj pre pani učiteľky. Deti zarecitovali Mikulášovi básničku a spievali pesničky. Mikuláš s pomocníkom škriatkom ich úsilie odmenil adventnými kalendármi.

     • PREVÁDZKA MŠ od 29.11.2021

     • Vážení rodičia, 

      Na základe vyhlásenia núdzového stavu z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 sme obdržali niekoľko pokynov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jedným z týchto pokynov, ktorý sa týka priamo vás, ako zákonných zástupcov vašich detí je: „Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.“
      Preto vás prosíme, aby ste sa ráno pri vstupe do budovy materskej školy (v pavilóne A aj v pavilóne B) preukázali našim prevádzkovým zamestnankyniam potvrdením o očkovaní proti Covid-u, prípadne potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19.
      Pokiaľ sa neviete preukázať takýmto potvrdením, môžete využiť iného rodinného príslušníka, prípadne rodiča iného dieťaťa, navštevujúceho našu materskú školu. Podobne budeme postupovať aj pri preberaní detí z materskej školy. Pokiaľ tento rodinný príslušník alebo rodič nie je zapísaný v splnomocnení, ktoré ste odovzdávali na začiatku školského roka vypíšte si nové, nájdete ho na našej stránke.

      Za vašu spoluprácu vám vopred ďakujeme!

      Dana Lučivjanská (zástupkyňa riaditeľky)
      Plnomocenstvo_rodica.pdf

     • TEN KTO BEŽÍ VYHRÁVA!

     • Svetový deň behu sa pripomína vo svete od roku 1999. V piatok 5.11.2021 sa behalo aj v našej materskej škole. My sme ho oslávili tento rok prvýkrát.

      Pravidelný pohyb pomáha udržiavať a rozvíjať zdravie človeka. Svetový deň behu sme mali v rámci témy týždňa "Moje múdre telo". Pre deti boli pripravené rôzne bežecké aktivity. Vyskúšali si šprint z nízkeho štartu, štafetový beh, prekážkový beh a orientačný beh. V škôlke vládla príjemná atmosféra. Na záver dostali deti za svoj športový výkon medaile.

     • „Deň jablka“ v materskej škole

     • Vo štvrtok 21. októbra 2021 sme v našej materskej škole na Ružovej ulici prežili „Deň jablka“.
      Našim hlavným cieľom tejto akcie bolo nenásilne a hravým spôsobom podporovať u detí
      konzumáciu ovocia aj zeleniny, tak dôležitej pre naše zdravie.

      Celý deň sa niesol v znamení „jesenného kúzlenia“, ktoré deťom pripomenulo mnohé typické
      znaky tohto ročného obdobia. Jedným z týchto znakov je aj dozrievanie sladučkých, šťavnatých
      a voňavých jabĺčok. Deti sa primerane k ich veku oboznámili s prospešnosťou jablka pre ľudské
      zdravie, s možnosťami jeho spracovania a konzumácie. V jednotlivých vyzdobených triedach
      našej materskej školy si pani učiteľky pre deti pripravili rozmanité výtvarné, pracovné, ale aj
      hudobno-pohybové jablkové aktivity, za ktoré zbierali jablkové pečiatky pre tatka ježka. Deti
      vymýšľali krátke básničky, alebo rozprávky o jabĺčkach. Prostredníctvom týchto aktivít tak deti
      prežili veľa pekných chvíľ, zábavy aj poučenia.

      K týmto našim aktivitám sa pripojili aj tety kuchárky, ktoré pre deti upiekli výborný jablkový
      koláč, ktorý na záver deti hľadali ako jablkový poklad, na ktorom si pochutnali.

     • Šarkaniáda

     • Dňa 15. 10. 2021 sa v našej materskej škole uskutočnila ŠARKANIÁDA.

      Deti si pod vedením pani učiteliek zhotovili veselých a pestrofarebných šarkanov, ktoré už netrpezlivo čakali, kedy vzlietnu, pozdravia jesennú prírodu a potešia deti. Školský dvor bol plný pestrofarebných šarkanov a usmiatych detí, ktoré veselo šantili a spoločne sa tešili z pekného jesenného dňa. V areáli materskej školy spolu s pani učiteľkami vytvorili z prírodných materiálov,plodov jesene veselých šarkanov, ktorým z farebných papierikov, ktoré pripínali štipcami, vytvorili dlhé chvosty. Pre unavených „pilotov“ boli pripravené rôzne dobroty, teplý čaj aj táborák, kde si mohli opekať zemiaky. Červené líčka, žiariace očká a spokojné úsmevy detí svedčili o tom, že sa ŠARKANIÁDA vydarila.

     • Pokyny pre zákonných zástupcov vydané v súlade s pokynmi o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl pre školský rok 2021/2022

     • Privádzanie detí do MŠ

      Materská škola je v prevádzke od 02. septembra 2021 v riadnom režime od 6:30 h do 17:00 h.
      R
      áno deti treba priviesť do 8:00 hod.
      Zberná trieda LIENKY otvorená od 6.30 hod. a od 7.00. hod. budú otvorené všetky triedy.
      Deti, ktoré nemôžu nastúpiť, rodičia odhlásia telefonicky 02/6593 4558, 0911 971 904 najneskôr do 8.00 hod. daného dňa.

      • Pri každom vstupe bude umiestnená dezinfekcia na ruky v rozprašovači. 
      • Je povinnosťou zákonného zástupcu, aby sebe a dieťaťu dezinfikoval ruky pred vstupom do vnútorných priestorov.
      • Zákonný zástupca dieťa v šatni prezlečie a odvedie pedagogickému zamestnancovi do triedy. o Učiteľka vykoná ranný filter, ojedinele aj s meraním teploty.
      • Dieťa si za sprievodu pedagogického zamestnanca pôjde umyť ruky. 
      • V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID 19 ) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.

      Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

      Materská škola sa bude riadiť aktuálnymi opatreniami a rozhodnutiami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.

      S cieľom ochrany pred šírením ochorenia Covid 19 boli prijaté nasledovné opatrenia:

      • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy dodržiavať povinnosť nosenia rúšok u seba pri vstupe do priestorov materskej školy, povinnosť dodržiavať odstupy a povinnosť dezinfekcie rúk u seba a dieťaťa pri vstupe do priestoru materskej školy, dieťa nemá povinnosť nosenia rúška v materskej škole.
      • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.“ 
      • Môže svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. (týka sa detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie).
      • Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a akéhokoľvek iného materiálu z domáceho prostredia.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie (bolo v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid 19) alebo je potvrdené ochorenie na Covid-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku školy na t. č. 0911 971 904, toto dieťa musí ísť do 14 dňovej karantény.
      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený výtok z nosa nádcha, bolesť uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. 
      • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID 19, je umiestnené do samostatnej miestnosti a zamestnanec MŠ kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ.
      • Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 
      • V prípade, že dieťa spĺňa výnimku z karantény, rodič odovzdá triednej učiteľke ,,Oznámenie o výnimke z karantény.“

      Hračky, nápoje, lieky a jedlo akéhokoľvek druhu je do materskej školy nosiť zakázané.
      Prosíme rodičov, aby rešpektovali požiadavku na podpisovanie osobných vecí detí kvôli zámene vecí a zbytočným nedorozumeniam.

      Ďalšie podrobnosti o prevádzke materskej školy sú uvedené v Školskom poriadku MŠ, ktorý je verejne prístupný v materskej škole v oboch pavilónoch. Vzhľadom na situáciu pandémie COVID-19 Vás prosíme, sledovať aktualizácie stránky týkajúce sa otvorenia nového školského roka.