• Povinné predprimárne vzdelávanie

   • S účinnosťou od 01. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 predprimárne vzdelávanie povinné.

    Aká povinnosť z toho vyplýva pre rodiča?

    • Povinnosťou každého rodiča bude prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doteraz materskú školu nenavštevuje.

    Platí to aj pre deti, ktoré sú už prijaté do materskej školy?

    • Deti, ktoré už navštevujú materskú školu a dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta, pokračujú automaticky v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

    Čo znamená ,, nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania?

    • Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.
    • Riaditeľka školy bude povinná oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt a túto skutočnosť, z toho vyplýva, že príslušný úrad bude takéto nedbanie riešiť uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

    OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI PREDŠKOLÁKA

    Prečo sa zmenili pravidlá v ospravedlňovaní predškolákov?

    • Od nového školského roka je dochádzka predškolákov do materskej školy povinná.
    • Ospravedlňovanie detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa riadi, rovnako ako v prípade plnenia povinnej školskej dochádzky, zákonom.
    • V materskej škole sa nepočítajú neospravedlnené hodiny, ale počet neospravedlnených dní v mesiaci, a to 5 a viac.

    Koľko dní môže rodič ospravedlniť?

    • Rodič môže ospravedlniť dieťa na 7 po sebe vyučovacích dní. 
    • Rodič si nemôže dieťa nechať v poslednom ročníku  tak dlho doma len z vlastnej vôle.

    Kedy potrebuje rodič potvrdenie od lekára?

    • Predškolák môže byť neprítomný na vyučovaní po dobu viac ako 7 dní len v prípade, ak má nejaké zdravotné dôvody.
    • Potvrdenie vystavuje lekár na vlastné tlačivo. Dieťa musí následne nastúpiť do materskej školy , ako ho lekár označí za zdravé.
    • Lekár nemôže vystaviť potvrdenie pozadu!

    POKRAČOVANIE PLNENIA POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

    Dieťa po dovŕšení 6 roka veku, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe žiadosti o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania.

    Zákonný zástupca dieťaťa materskej škole predkladá:
    a) písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
    b) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
    c) informovaný súhlas zákonného zástupcu

    Suhlas_vseobecneho_lekara__pre_deti_a_dorast_s_pokracovanim_plnenia_PPV_MS_Ruzova.pdf

    Informovany_suhlas-pokracovanie_v_plneni_PPV_MS_Ruzova.pdf

     

    Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. 

    Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku.
    Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ. V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

     

    INDIVIDUÁLNE POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

    Dieťa môže povinné predprimárne vzdelávanie plniť aj formou individuálneho vzdelávania, ktoré povoľuje riaditeľka kmeňovej materskej školy. Individuálne predprimárne vzdelávanie sa rozumie ako ekvivalent povinného predprimárneho vzdelávania. Dieťa pri plnení individuálneho vzdelávania neprestáva byť dieťaťom kmeňovej materskej školy.
    Zákonný zástupca materskej škole k žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania podľa písm. a ) predkladá:
    a) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

    Predprimárne vzdelávanie, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, zabezpečuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľka rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.
    Zákonný zástupca materskej škole k žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania podľa písm. b ) predkladá:
    a) žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania