• Rada školy

  • Rada školy pri Materskej škole Ružová 7 v Stupave je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov (zákonných zástupcov) detí, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy a k činnosti orgánov zriaďovateľa z pohľadu školskej problematiky. Podľa uznesenia mestského zastupiteľstva Stupava zo dňa 01.04.2004 bod B/4 bolo zloženie Rady školy pri Materskej škole Ružová 7 v Stupave schválené v počtoch: 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 zástupca nepedagogických zamestnancov, 3 zástupcovia rodičov, 1 delegovaný zástupca zriaďovateľa. Rada školy sa stretáva viackrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného schváleného plánu. Na svoje zasadnutia prizývajú riaditeľku materskej školy a iných hostí.

    

   Členovia rady školy

   Predseda rady školy:

   Darina Hrebeňová - delegovaný zástupca pedagogických zamestnancov

   Členovia:

   Ing. Hana Haldová - delegovaný zástupca zriaďovateľa školy

   Mgr. Petra Kurbelová - delegovaný zástupca rodičov

   Ing. Jana Miková - delegovaný zástupca rodičov

   Ing. Petra Škopek - delegovaný zástupca rodičov

   Elena Koppová - delegovaný zástupca pedagogických zamestnancov

   Jana Svetláková - delegovaný zástupca nepedagogických zamestnancov

    

   ŠTATÚT  RADY  ŠKOLY

    

   Článok  1

   Základné ustanovenie

   1.  V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z .z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. sa vydáva tento štatút rady školy.

   Článok  2

   Pôsobnosť a poslanie rady školy

   1. Rada školy je zriadená pri Materskej škole v Stupave, ul. Ružová 7, Stupava 90031, podľa  § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.
   2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.   
   3. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.
    

   Článok 3

   Činnosť rady školy

   1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci Materskej školy, Ružová 7, Stupava. Pani riaditeľka v súlade s plánom zasadnutí RŠ predkladá na jej jednotlivé zasadnutia príslušné materiály, spravidla písomne.
   2. Rada školy
    a)  uskutočňuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy,
    b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy zriaďovateľom (do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie)  podľa § 3 ods. 7 písm. b) až e) a ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
    c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z.
   3. Rada školy vo výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa školy
    a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov. Ak ani jeden uchádzač nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov rady školy v prípade kandidovania 3 a viac uchádzačov vo výberovom konaní, môže sa uskutočniť druhé kolo tajnej voľby, do ktorého postúpia prví dvaja uchádzači s najvyšším počtom hlasov výberovej komisie.
    b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.
    c) predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa školy na základe výberového konania; ak zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, rada školy predloží návrh nového kandidáta po druhom výberovom konaní.
   4. Rada školy sleduje dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa (vydanej organizáciou UNESCO) a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy.
    

   Článok 4

    

   Zloženie rady školy a spôsob volenia jej členov

   1. Rada školy má 7 členov.
   2. Členmi rady školy sú: 
    3  zvolení zástupcovia rodičov
    2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy
    1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
    1 delegovaný zástupca zriaďovateľa školy
   3. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov detí navštevujúcich materskú školu.
   4. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov materskej školy.
   5. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov materskej školy.
   6. Zástupca zriaďovateľa materskej školy je delegovaný mestským zastupiteľstvom
   7. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
   8. Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej     samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z.
   9. Voľba volených členov rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.
   10. Funkcia člena rady školy je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa materskej školy a zástupcu riaditeľa materskej    školy.
   11. Členstvo v rade školy zaniká
    a) uplynutím funkčného obdobia,
    b) písomným vzdaním sa členstva,
    c) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov materskej školy prestane byť zamestnancom materskej školy,
    d) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane navštevovať materskú školu
    e) odvolaním člena rady školy, ktorého deleguje zriaďovateľ,
    f) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
    g) odvolaním v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo dlhodobým neplnením si povinností vyplývajúcich z členstva v RŠ
    h) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho
   12. Člen RŠ sa môže uchádzať o opakované zvolenie do novej RŠ.

    

   Článok 5

   Pravidlá rokovania rady školy

   1. Na čele rady školy je predseda, ktorého volí rada školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.
   2. Podpredseda rady školy zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti a na základe jeho poverenia. Podpredsedu volí rada školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
   3. Rada školy odvolá predsedu rady školy, ak
    a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
    b) o to sám požiada,
    c) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
    d) koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy.
   4. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
   5. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady školy. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
   6. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Zasadnutia rady školy sú verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých jej členov nerozhodne inak.

    

   Článok 6

   Práva a povinnosti členov rady školy

    

   1. Člen rady školy má právo
    a) voliť a byť volený,
    b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
    c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
    d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
    e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály
   2. Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie, neplnenie povinností člena rady školy. Predseda rady školy túto skutočnosť oznámi zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje.
   3. Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi riaditeľa školy (pedagogickou radou, predmetovými komisiami). Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov.
   4. Členovia rady školy sú povinní zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     

   Článok 7

   Povinnosti predsedu rady školy

     

   1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom a štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
   2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je členom rady školy, je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
   3. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a vedie zasadnutia rady školy. V jeho neprítomnosti vedie zasadnutie rady školy podpredseda, alebo iný, ním poverený člen rady školy.
   4. Predseda rady školy zvoláva radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a jej zasadnutie vedie podpredseda. Uznesenie rady školy alebo štatút  môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

    

   Článok 8

   Hospodárenie rady školy

    

   1. Rada školy nemá vlastný majetok.
   2. Rada školy zabezpečuje svoju administratívnu činnosť z prostriedkov rozpočtu materskej školy.
   3. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

    

   Článok 9

   Záverečné ustanovenia

    

            Tento štatút bol prerokovaný a schválený na prvom riadnom zasadaní rady školy a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

     

    

    V Stupave, dňa  7.9.2017                                                                                                           

   predseda rady školy