• Revitalizácia dopravného ihriska

    • Našej materskej škole sa už pred dvomi rokmi podarilo získať finančný zamestnanecký grant na realizáciu projektu ,, Náš kamarát zajko Dopraváčik“. Poskytovateľom finančných prostriedkov bola  Nadácia ZSE, ktorá sa zamerala na podporu projektov, ktorých cieľom bolo zlepšenie kvality vyučovania. Keď v tomto roku Nadácia ZSE opäť vyhlásila podmienky na spracovanie projektov na  dopravné ihriská , neváhali sme a opäť sa naša materská škola zapojila projektom ,, Oddychová zóna na dopravnom ihrisku“. Zámerom projektom bolo vybudovanie oddychovej zóny pre deti, vytvorenie príjemného prostredia pre posedenie detí, skvalitnenie podmienok pri získavaní zručností detí na dopravnom ihrisku, upevňovanie poznatkov získaných v triedach pri vzdelávacích aktivitách pomocou umiestnenia obrázkov, didaktických materiálov, dopravných kvízov na magnetickú tabuľu, čo môže deťom uľahčiť lepšie upevnenie dopravných situácií s realizáciu nadobudnutých poznatkov formou zážitkového učenia. Naše poďakovanie patrí Nadácií ZSE, ktorá podporila náš projekt, Občianskemu združeniu pri MŠ, ktoré sa vo veľkej miere podieľalo na financovaní realizácie oddychovej zóny, rodičom, ktorí nám pri realizácií projektu podali pomocnú ruku vo forme svojpomocne vykonaných prác, pedagogickým zamestnancom, ktorí sa spolupodieľali na vypracovaní a realizácií projektu.
      Želáme deťom veľa radostných a šťastných chvíľ na dopravnom ihrisku, aby ich pobyt na cestách v reálnom živote bol čo najviac bezpečný.

      Bc. Monika Snopková, riaditeľka materskej školy